JSPM's Imperial Adyapak Vidyalay, Hadapsar, Pune

Careers | Campuses

मुळाक्षरे यांची ओळख या उपक्रमाचे आयोजन

News Details

इंपिरियल अध्यापक विद्यालयात मुळाक्षरे उपक्रमाचे आयोजन केले होते. या मध्ये प्रथम वर्षातील छात्र अध्यापकांनी आपल्या परिसरातील इ. १ ली ते ५ वी मधील शालेय मुलांना मराठीतील मुळाक्षरे यांची ओळख करून दिली.


© 2018 . All Rights Reserved | Designed And Developed by Digital Content Development DCD-ARQAC, JSPM-TSSM, Pune. Visitor Count - 286794